Ogólne zasady sanitarno – epidemiologiczne obowiązujące w Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl Sp. z o. o.

07-02-2022

 

 

W placówce mogą przebywać wyłącznie osoby (pracownicy, wykładowcy, słuchacze, kursanci i inne osoby) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Rekomenduje się załatwianie spraw drogą telefoniczną lub e-mailową.

Wszystkie osoby wchodzące do placówki proszone są o zdezynfekowanie rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego, zgodnie z obowiązującą instrukcją dezynfekcji. Płyny i instrukcje ich stosowania znajdują się przy wejściu do sekretariatu. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W placówce wyznacza się na stałe pomieszczenia z przeznaczeniem na realizację zajęć przez poszczególne grupy. Bezpośrednio po zajęciach każdej grupy należy wywietrzyć pomieszczenie, poddać sprzątaniu zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

Zaleca się pobyt słuchaczy, kursantów na świeżym powietrzu w czasie przerw.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE SŁUCHACZY/ KURSANTÓW

Do placówki mogą uczęszczać słuchacze, kursanci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy (w tym osoby zamieszkujące wspólnie w bursie lub na stancji) nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Wchodząc do placówki słuchacze, kursanci proszeni są o zdezynfekowanie rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego, zgodnie z obowiązującą instrukcją dezynfekcji, Płyny i instrukcje ich stosowania znajdują się przy wejściach do sekretariatu.

Słuchaczy, kursantów obowiązują ogólne zasady higieny: bezpośrednio po przyjściu do placówki należy umyć ręce wodą z mydłem i myć je często. Ręce należy myć zgodnie
z obowiązującą instrukcją. Instrukcje mycia rąk wraz z mydłem w płynie w dozowniku, zamieszcza się w każdej łazience przy umywalkach; podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać usta chusteczką jednorazową, a następnie umyć i zdezynfekować ręce; nie należy dotykać okolic twarzy, oczu, ust i nosa.

Słuchacze, kursanci mają obowiązek w trybie natychmiastowym poinformować wykładowcę lub sekretariat o złym samopoczucie i występujących objawach chorobowych. Słuchacze, kursanci mają obowiązek w trybie natychmiastowym poinformować wykładowcę lub sekretariat o potwierdzonym zarażeniu COVID-19.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRACOWNIKÓW, WYKŁADOWCÓW

Pracę świadczyć mogą pracownicy, wykładowcy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lubw izolacji w warunkach domowych.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej (np. gorączka, kaszel, kichanie bóle głowy i mięśni) pracownicy, wykładowcy powinni pozostać w domu
i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Wchodząc do placówki pracownicy, wykładowcy proszeni są o zdezynfekowanie rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego, zgodnie z obowiązującą instrukcją dezynfekcji. Pracownicy i wykładowcy placówki mogą w czasie świadczenia pracy stosować środki ochrony osobistej.

Pracowników i wykładowców obowiązują ogólne zasady higieny: bezpośrednio po przyjściu do placówki należy umyć ręce wodą z mydłem i myć je często ( np. przed posiłkiem,
po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza) . Ręce należy myć zgodnie z obowiązującą instrukcją. Instrukcje mycia rąk wraz z mydłem w płynie w dozowniku, zamieszcza się w każdej łazience przy umywalkach; podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać usta chusteczką jednorazową, a następnie umyć i zdezynfekować ręce.

Wykładowcy mają obowiązek wietrzyć sale lekcyjne w czasie każdej przerwy międzylekcyjnej, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze, toalety, klatki schodowe) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw międzylekcyjnych, a w razie potrzeby także częściej. Za wietrzenie sal lekcyjnych w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiedzialni są wykładowcy prowadzący te zajęcia. Za wietrzenie pozostałych pomieszczeń szkoły odpowiedzialni są pracownicy placówki. Dezynfekcji należy poddać przedmioty i powierzchnie dotykowe w każdym pomieszczeniu i ciągach komunikacyjnych.

Płynu dezynfekcyjnego należy używać zgodnie z instrukcją jego stosowania. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i przedmiotów, tak aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ZACHOROWANIA

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

  

Wróć do wszystkich wpisów aktualności