Akademia Biznesu

Projekt szkoleniowy realizowany w partnerstwie z Modus Vivendi - Etyka w biznesie.

 

Szkolenie: Psychologia moralności: budowanie kultury etycznej

 Szkolenie: Psychologia moralności: budowanie kultury etycznej

Celem szkolenia jest pomoc w wypracowaniu skutecznych narzędzi oraz postaw, które umożliwiają aktywnie zarządzanie czynnikami istotnymi dla etycznej struktury zespołów pracowniczych. Aby osiągnąć ten cel, uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w świat pojęć oraz koncepcji kluczowych dla efektywnego zmierzenia się z wyzwaniami etycznymi, które pojawiają się w każdego rodzaju środowiskach pracy. Ponadto szczególna uwaga zostanie poświęcona zrozumieniu społecznych i psychologicznych uwarunkowań etycznego wymiaru ludzkich zachowań. Powab etyki behawioralnej przede wszystkim sprowadza się do jej praktycznych zastosowań, a więc na możliwości traktowania jej jako skrzynki z narzędziami do kształtowania środowiska, w którym zachowania powszechnie uważane za naganne są sprawnie neutralizowane. Let’s get ethical!

Adresaci: kadra zarządzająca, menedżerowie, pracownicy działu HR, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kształtowania etycznego i produktywnego środowiska pracy.


Szkolenie: Krytyczne myślenie: podstawowe narzędzia.

Szkolenie skierowane dla nauczycieli oraz wszystkich zajmujących się szkoleniem/trenowaniem dzieci i młodzieży

Szkolenie: Krytyczne myślenie: podstawowe narzędzia.

Celem warsztatów jest wzmocnienie krytycyzmu w analizowaniu opinii oraz argumentów. Uczestnicy warsztatów zdobędą kompetencję niezbędne do identyfikowania błędów w rozumowaniach, prób indoktrynacji oraz różnego typu zabiegów erystycznych. Treści przedstawione podczas zajęć podniosą kulturę myślenia i argumentowania.

Adresaci: osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kultury myśli, oraz argumentacji


Szkolenie: Architektura decyzyjność. Ekonomia behawioralna o uwarunkowaniach dokonywania wyborów

Szkolenie: Architektura decyzyjność. Ekonomia behawioralna o uwarunkowaniach dokonywania wyborów

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności identyfikowania oraz charakteryzowania zarówno czynników psychologicznych, jak i społecznych wpływających na decyzyjność w różnych okolicznościach. Wykształcenie tych kompetencji będzie pomocne w udoskonaleniu umiejętności przewidywania szeroko pojętych procesów społecznych, co z kolei toruje drogę do wyboru najbardziej owocnej strategii działania. Odtwarzanie skomplikowanego otoczenia decyzyjnego jest kluczowe dla skutecznego zarządzania. Ekonomia behawioralna jest prężnie rozwijaną dziedziną ekonomii. Kilku jej przedstawicieli w ostatnich latach zostało uhonorowanych Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. W centrum zainteresowania ekonomistów behawioralnych znajduje się ludzka decyzyjność.

Adresaci: kadra zarządzająca, menedżerowie, pracownicy działu HR, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kształtowania etycznego i produktywnego środowiska pracy.


Szkolenie: Etyka biznesu, czyli praktyczne konsekwencje dla organizacji

Szkolenie: Etyka biznesu, czyli praktyczne konsekwencje dla organizacji

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej ważnych problemów moralnych, które pojawią się w różnych kontekstach biznesowych oraz organizacyjnych. Uczestnicy szkolenia uzyskają pomoc w zrozumieniu ekonomicznych, społecznych i moralnych uwarunkowań otoczenia, w którym pojawiają się te problemy. Uzyskana wiedza i kompetencje usprawnią rozwiązywanie konfliktów moralnych w organizacjach. Etyka biznesu nie jest jedynie przedmiotem akademickim, jest ona również – zresztą jak każda lekcja etyki – zaproszeniem do krytycznej analizy własnych przekonań i wartości w konfrontacji ze złożonymi zagadnieniami społecznymi.

Adresaci: kadra zarządzająca, menedżerowie, pracownicy działu HR, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kształtowania etycznego i produktywnego środowiska pracy.