Ośrodek mediacyjny

Ośrodek mediacyjny prowadzony przez Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl Sp. z o.o. został powołany, aby pomagać w rozwiązywaniu sporów poprzez przeprowadzenie profesjonalnych mediacji. W ramach działalności ośrodka prowadzimy szkolenia mediatorów oraz prowadzimy szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności mediatorów.

MEDIATORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z NASZYM OŚRODKIEM:
1. Daniel Zych - od 2007 r. wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
2. Anna Żwirska - Kocela
3. Agnieszka Tucholska

 

Szkolenie: MEDIACJE

szkolenie mediacje

 

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

Certyfikowane szkolenie mediacji umożliwia ubieganie się o wpis na listę mediatorów stałych, przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju.

Szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego.
 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym, w tym zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
 • Szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego.
 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach cywilnych, w tym prawa i obowiązki mediatora zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
 • Prowadzenie dokumentacji, sporządzanie ugody – aspekt prawny: konstrukcja ugody, zasady weryfikacji, projekt ugody.
 • Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) - podobieństwa i różnice.
 • Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe)
 • Różne modele mediacji pokrzywdzony – sprawca.
 • Wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).
 • Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
  - prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację (monolog mediatora),
  - dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją.
  - prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowanie technik mediacyjnych teoria i praktyka).
  - komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań).
  - opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami

Czas trwania: 40 godzin
Koszt: 1500 zł.

Zajęcia w trybie weekendowym (sobota i niedziela) - dwa zjazdy - ZAPISZ SIĘ

Płatność jednorazowa lub w dwóch ratach po 750 zł.

 

Zajęcia w piątki (16:00 - 20:30) - osiem spotkań - ZAPISZ SIĘ

Płatność jednorazowa lub w ośmiu ratach po 187,50 zł.